نتایج عملکرد سیگنال های رایگان بورس سنتر به شرح زیر می باشد

عنوان سیگنال

نام سهم

محدوده پیشنهادی

بالاترین قیمت سهم پس از سیگنال

درصد بازدهی

مدت زمان

سیگنال رایگان شماره ۴

وبانک

۴۸۰

۷۰۰

۴۵%

۶۵ روز

سیگنال رایگان شماره ۱۰

کبافق

۲۰۱۷ الی ۲۰۷۰

۲۹۰۰

۴۴%

۶۰ روز

سیگنال رایگان شماره ۱۶

بشهاب

۱۲۰۰ الی ۱۲۸۵

۱۶۶۰

۳۱%

۲۵ روز

سیگنال رایگان شماره ۱

وصندوق

۵۴۶

۶۶۰

۳۰%

۱ ماه

سیگنال شماره ۳

سشرق

۲۰۸ الی ۲۳۲

۲۷۶ +۳۰ تومان تقسیم سود

۳۰%

۴۰ روز

سیگنال رایگان شماره ۸

ولصنم

۱۸۰ الی ۱۸۵

۲۴۰

۳۰%

۳۵ روز

سیگنال رایگان شماره ۳

سفارس

۲۷۰ الی ۲۸۲

۳۳۰

۲۲%

۱۴ روز

سیگنال رایگان شماره ۱۱

سدور

۱۰۳۰ الی ۱۰۷۰

۱۲۸۰

۲۰%

۲۰روز

سیگنال رایگان شماره ۱۴

غمارگ

۹۰۰ الی ۹۵۰

۱۱۳۴

۲۰%

۴۵ روز

سیگنال رایگان شماره ۱۳

غبشهر

۱۳۷۰ الی ۱۴۰۳

قیمت ها معادل سازی شده است

۱۶۱۰

۱۷%

۴۵ روز

سیگنال رایگان شماره ۵

رتاپ

۶۹۰ الی ۷۱۰

۸۲۰

۱۹%

ا ماه

سیگنال رایگان شماره ۱۲

ساراب

۴۸۰ الی ۵۰۸

۵۸۰

۱۸%

ا ماه

سیگنال رایگان شماره ۹

شاراک

۲۴۰۰ الی ۲۴۵۰

۲۷۶۶

۱۵%

۲۰ روز

سیگنال رایگان شماره ۲

ثشاهد

۱۹۶

۲۲۰

۱۲%

۳ روز کاری

سیگنال شماره ۳

ستران

۴۳۰ تا ۴۶۰

۵۱۶

۱۲%

۱۴ روز

سیگنال رایگان شماره ۶

کرماشا

۹۱۰ الی ۹۲۰

۱۰۰۰

۱۰%

۵۰ روز

سیگنال رایگان شماره ۱۷

شبندر

۱۳۵۵ الی ۱۴۲۰

۱۵۳۰

۹%

۱۵ روز

سیگنال رایگان شماره ۱۵

شتران

۸۸ الی ۹۲ هزار تومان

۹۲۰۰۰

۳-%

۵۰  روز

نکته: وبانک دو بار به عنوان سیگنال خرید معرفی شد، مرحله اول در ۴۸۰،  مرحله دوم در ۵۴۰ تومان

مطالب ارائه شده در بورس سنتر صرفا شنیده های بازار و نظرات کارشناسان می باشد، لذا بورس سنتر به هیچ عنوان توصیه ای به خرید یا فروش هیچ سهمی به سهامداران ندارد. بنابراین بورس سنتر مسئولیت هر گونه سود یا زیان احتمالی خریداران یا فروشندگان را از خود سلب می کند.